fbpx

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Perspektywa Przestrzeń Zdrowia i Rozwoju sp. z . o. o oraz strony internetowej www.perspektywa.eu

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Definicje:
 • Usługodawca– Perspektywa Przestrzeń Zdrowia i Rozwoju sp. z o.o. ul. Partyzancka 7/5 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP 6222826873
 • Strona internetowa– strona usługodawcy służąca do umawiania i rezerwacji wizyt, dostępna pod adresem www.perspektywa.eu
 • Regulamin– niniejszy regulamin świadczenia usług przez Usługodawcę
 • Usługodawca /Klient – osoba fizyczna, która korzysta z usług świadczonych przez usługodawcę
 • Specjalista– współpracownicy Usługodawcy będący psychologiem / terapeutą  lub inną osobą niewymienioną powyżej wykonującą czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych lub edukacyjnych
 • Usługa– usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na udostępnianiu Użytkownikowi możliwości  umawiania i rezerwacji wizyty
 • Cennik cennik usług dostępny na stronie internetowej Usługodawcy

 

§ 2. Zasady przedpłat za wizyty w Perspektywa Przestrzeń Zdrowia i Rozwoju sp. z o.o.

 1. Wizyty w Perspektywa Przestrzeń Zdrowia i Rozwoju sp. z o.o.
 • przeprowadzane w formie zdalnej on-line
 • stacjonarne dla dzieci i młodzieży
 • stacjonarne dla dorosłych

zarezerwowane przez system rezerwacyjny Usługodawcy wymagają opłacenia w ciągu 60 minut od momentu rezerwacji terminu.

zarezerwowane telefonicznie lub w siedzibie Usługodawcy wymagają opłacenia w ciągu 24 godzin od momentu rezerwacji terminu.

 1. Przedpłatę można uiścić w następujący sposób:
 • za pomocą kanałów płatności dostępnych na Stronie internetowej w zakładce „Umów wizytę”
 • przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy 70 1140 2004 0000 3102 7927 6895 zaznaczając w tytule płatności: imię, nazwisko.
 1. Dokonując zapłaty przelewem wymagane jest przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu na adres mailowy Usługodawcy biuro@perspektywa.eu
 2. Przedpłatę uważa się za dokonaną po wysłaniu potwierdzenia dokonania przelewu na adres mailowy Usługodawcy lub wpłaty przez serwis przelewy24.pl
 1. Nieopłacenie wizyty w wyznaczonym terminie skutkuje odwołaniem wizyty.

§ 3. Zasady odwoływania i zmiany terminu wizyty

 1. Klient ma możliwość bezpłatnej zmiany terminu lub odwołania umówionej wizyty do 48 godzin przed planowanym czasem rozpoczęcia wizyty.
 2. Odwołania wizyty zgodnie z pkt. 1 par. 3 można dokonać telefonicznie w godzinach pracy pracowników recepcji (poniedziałek – czwartek od godziny 11.00 do 20.00, piątek godzina 10 – 14) na numer 783 031 083 lub mailowo w godzinach pracy pracowników recepcji na adres biuro@perspektywa.eu lub przez system rezerwacji
 3. Nie ma możliwości zmiany terminu zaplanowanej wizyty, jeśli do rozpoczęcia wizyty pozostało mniej niż 48 godzin.
 4. W przypadku odwołania wizyty na mniej niż 48 godzin przed planowany m czasem rozpoczęcia wizyty klient ponosi jej pełny koszt i nie przysługuje mu zwrot za tę wizytę.
 5. Umówienie i opłacenie wizyty, której termin realizacji zaplanowany jest na mniej niż 48 godzin od momentu umówienia, skutkuje utratą możliwości przeniesienia wizyty, a w przypadku jej odwołania klient ponosi jej pełny koszt.
 6. W przypadku nieodwołania wizyty i niepojawienia się na niej za początek realizacji usługi uznaje się czas jej planowanego rozpoczęcia.

§ 4. Zasady zwrotu płatności za wizyty wymagające przedpłaty

 1. Zwrot płatności za nieodbytą wizytę możliwy jest tylko w sytuacji, gdy klient odwołał ją na więcej niż 48 godzin przed jej planowaną realizacją.
 2. Zwrot płatności za wizytę, która objęta była przedpłatą, odwołane zgodnie z niniejszym regulaminem następuje w ciągu 7 dni od jej odwołania:
  a) na numer konta, z którego została opłacona
  b) na numer konta oraz numeru transakcji płatności (przy płatności z serwisu przelewy24.pl) podany pracownikowi Działu Obsługi Pacjenta w trakcie odwoływania wizyty
 3. Jeśli wizyta została odwołana przez Perspektywa Przestrzeń Zdrowia i Rozwoju klientowi przysługuje prawo do pełnego zwrotu płatności za tę wizytę.
  a)W przypadku wizyty zdalnej klient zobowiązany jest pozostawać gotowy do odbycia zaplanowanej wizyty zgodnie z umówionym terminem. Niedostępność klienta w ciągu 15 minut od planowanej godziny rozpoczęcia wizyty, mimo prób kontaktu z pacjentem, uniemożliwi jej przeprowadzenie, a pacjentowi w takiej sytuacji nie przysługuje prawo do zwrotu płatności.

  b)W przypadku wizyty stacjonarnej czas planowanego rozpoczęcia spotkania uznaje się za początek realizacji usługi (w przypadku braku wcześniejszego odwołania wizyty zgodnie z regulaminem), w przypadku nie pojawienia się pacjenta na wizycie uznaje się, że usługa została zrealizowana i nie przysługuje za nią prawo do zwrotu płatności.

  c) Spóźnienie się Klienta na zarezerwowany termin wizyty skutkuje jej skróceniem o czas spóźnienia, przy czym opłata pozostaje bez zmian.

 1. Umawiając wizyty, które będą realizowane w formie zdalnej Użytkownik oraz Usługodawca zobowiązują się do korzystania ze sprzętu teleinformatycznego umożliwiającego transmisje audio – video.  Sprzęt ma umożliwiać dobrą jakość połączenia (minimum stały transfer dwukierunkowy na poziomie 512kbps). Użytkownik deklaruje, że posiada odpowiednie urządzenia, oprogramowanie oraz łącze internetowe, które umożliwia mu skorzystanie z usługi. Prawo do zwrotu nie przysługuje jeżeli wizyta nie odbędzie się z przyczyn technicznych leżących po stronie Użytkownika (np. brak kontaktu, brak dostępu do Internetu, jeśli numer telefonu jest nieosiągalny lub adres e-mail niepoprawny).

§ 5. Reklamacje

5.1. Reklamacje związane ze świadczeniem przez Firmę Usługi Elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Strony Internetowej mogą zostać złożona przez Usługobiorcę lub Klienta na przykład: (1) pisemnie na adres: Partyzancka 7/5, 63-400 Ostrów Wielkopolski lub (2) jza pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@perspektywa.eu.
5.2. W opisie reklamacji należy podać:

 • Informacje o okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji,
 • Żądania
 • Dane kontaktowe składającego reklamację

Ustosunkowanie się do reklamacji przez Firmę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 2. Wszelkie spory między Usługodawcą, a Użytkownikiem będą rozstrzygane w sposób polubowny.
 3. W przypadku nierozwiązania sporów na drodze polubownej, między Usługodawcą, a Użytkownikiem, sądem właściwym jest Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla miejsca siedziby Usługodawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.