Zarządzanie oświatą

Opis

Studia z zakresu: Zarządzanie Oświatą są wypełnieniem oczekiwań związanych z rozwijającym się i konkurencyjnym rynkiem usług edukacyjnych. Program studiów dostosowany jest do najnowszych wymagań prawnych i organizacyjnych związanych  z zarządzaniem oświatą. Organizacja działalności oświatowej wymaga ogromnej wiedzy teoretycznej, ale i praktycznego doświadczenia, dlatego w proces przygotowania  do zawodu angażujemy przede wszystkim praktyków, ekspertów w dziedzinach objętych programem studiów, specjalistów, którzy na co dzień zajmują się organizacją i zarządzaniem w oświacie.

cel

Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do twórczego o sprawnego zarządzania placówkami oświatowymi

Uczestnicy

dla kogo?

Studia podyplomowe z zakresu Zarządzanie oświatą przewidziane są dla przyszłych dyrektorów szkół, placówek oświatowo- wychowawczych, pracowników służb nadzoru i doradztwa pedagogicznego oraz samorządowej administracji oświatowej, a także animatorów działań oświatowych, jak również nauczycieli zainteresowanych doskonaleniem zawodowym.

program

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • współczesna teoria organizacji i zarządzania oświatą,
 • wybrane zagadnienia prawa oświatowego,
 • mierzenie jakości pracy placówki oświatowej,
 • kierowanie i administrowanie placówką oświatową,
 • organizacja procesu pedagogicznego w placówce oświatowej,
 • miejsce placówki oświatowej w środowisku lokalnym,
 • warsztaty negocjacji,
 • trening umiejętności wystąpień publicznych i prezentacji
 • etyka zawodu.

Kwestie organizacyjne

2 semestry

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio co dwa tygodnie – w soboty i niedziele

Centrum Kształcenia i Psychoterapii Perspektywa

ul. Kaliska 35A
Ostrów Wielkopolski

1300 zł za semestr

Promocje: instytucja, która deleguje na studia co najmniej 3 pracowników otrzyma 10 % zniżki!

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjecie na studia podyplomowe z ankietą osobową.
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów.
 • Kserokopia dowodu osobistego.
 • Dwie fotografie legitymacyjne.
 • Jeśli dotyczy- orzeczenie o niepełnosprawności.
 • Jeśli dotyczy- oryginał dowodu uregulowania wpisowego.
 • Inne dokumenty ustalone w zasadach rekrutacji

Sposób składania dokumentów:

 • osobiście w Sekretariacie Centrum Kształcenia i Psychoterapii Perspektywa w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Kaliska 35A pokój 18
 • lub przesłać listem poleconym na adres Uczelni