Kwalifikacje nauczycielskie w zakresie przygotowania psychologiczno pedagogicznego oraz dydaktycznego

adresaci

Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu, prowadzenia zajęć, a nieposiadających przygotowania psychologiczno- pedagogicznego oraz dydaktycznego do pracy w charakterze nauczyciela.

kwalifikacje

Studia nadają kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Absolwent studiów posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć a nie posiadający przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego zyska przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela poprzez uzyskanie przygotowania psychologiczno- pedagogicznego i dydaktycznego, z tym, że w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia może ono obejmować wyłącznie przygotowanie do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych.

program studiów

 • Wprowadzenie do psychologii ogólnej i psychologii osobowości
 • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej i wychowawczej
 • Rozwój zawodowy nauczyciela
 • Elementy pedagogiki specjalnej
 • Historia wychowania
 • Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej
 • Teoria i praktyka wychowania
 • Andragogika
 • Psychologia systemu wartości
 • Dydaktyka ogólna
 • Dydaktyka szczegółowa
 • BHP w pracy nauczyciela
 • Warsztat pracy nauczyciela
 • Pomiar dydaktyczny i ewaluacja osiągnięć ucznia
 • Kultura języka i emisja głosu
 • Podstawy prawa oświatowego
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Poradnictwo edukacyjno- zawodowe
 • Projektowanie procesu nauczania i uczenia się z wykorzystaniem technologii informacyjnej
 • Praktyka pedagogiczna

3 semestry

270 godzin dydaktycznych

150 godzin praktyk (student zalicza indywidualnie w wybranych placówkach)

Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym (zjazdy odbywają się w soboty i w niedziele, średnio dwa razy w miesiącu)

Centrum Kształcenia i Psychoterapii Perspektywa

ul. Kaliska 35A
Ostrów Wielkopolski

1300 za semestr

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjecie na studia podyplomowe z ankietą osobową.
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów.
 • Kserokopia dowodu osobistego.
 • Dwie fotografie legitymacyjne.
 • Jeśli dotyczy- orzeczenie o niepełnosprawności.
 • Jeśli dotyczy- oryginał dowodu uregulowania wpisowego.
 • Inne dokumenty ustalone w zasadach rekrutacji

Sposób składania dokumentów:

 • osobiście w Sekretariacie Centrum Kształcenia i Psychoterapii Perspektywa w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Kaliska 35A pokój 18
 • lub przesłać listem poleconym na adres Uczelni