Edukacja artystyczna z opieką nad małym dzieckiem

cel

Studia podyplomowe mają na celu przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności niezbędnych do opieki i pracy z dziećmi w wieku niemowlęcym, wczesnego dzieciństwa i przedszkolnym, które posiadają specyficzne potrzeby edukacyjne i opiekuńczo-wychowawcze. Studia doskonalą praktyczne umiejętności podejmowania działań edukacyjnych, kompensacyjnych, profilaktycznych i terapeutycznych – zwłaszcza w kontakcie ze sztuką plastyczną i muzyczną.

adresaci

Osoby posiadające wykształcenie na poziomie studiów I i II stopnia.

Absolwenci

Studia przygotowują do pracy w publicznych i niepublicznych żłobkach, świetlicach, klubikach dziecięcych, rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, agencjach opiekunek dziecięcych. Absolwent będzie potrafił organizować i realizować instytucjonalną praktykę edukacyjną, która zgodnie z priorytetami strategii europejskiej wg Children in Europe określa się „usługami dla najmłodszych”. W trakcie studiów absolwent nabędzie umiejętności w zakresie szczegółowej praktyki diagnozowania, wspierania i rozwijania uzdolnień artystycznych małego dziecka, tak aby optymalnie wykorzystać okres opieki na przygotowanie dziecka do realizacji wymogów Podstawy programowej MEN w przedszkolu. Absolwent zrealizuje zagadnienia z zakresu m. innymi: psychologii, socjologii filozofii, logopedii i terapii pedagogicznej, medycyny zapobiegawczej i fizjologii dziecka oraz pomocy prawnej dziecku krzywdzonemu.

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wzorem określonym przez właściwego ministra.

Kwestie organizacyjne

 • 2 semestry
 • 484 godziny dydaktyczne
 • 160 godzin praktyk zawodowych

Centrum Kształcenia i Psychoterapii Perspektywa

ul. Kaliska 35A
Ostrów Wielkopolski

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjecie na studia podyplomowe z ankietą osobową.
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów.
 • Kserokopia dowodu osobistego.
 • Dwie fotografie legitymacyjne.
 • Jeśli dotyczy- orzeczenie o niepełnosprawności.
 • Jeśli dotyczy- oryginał dowodu uregulowania wpisowego.
 • Inne dokumenty ustalone w zasadach rekrutacji

Sposób składania dokumentów:

 • osobiście w Sekretariacie Centrum Kształcenia i Psychoterapii Perspektywa w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Kaliska 35A pokój 18
 • lub przesłać listem poleconym na adres Uczelni