Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z muzyką

cel

Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie kwalifikacji w zakresie kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych przedszkola i szkoły podstawowej w klasach I-III. Program studiów zgodny z  Rozporządzeniem  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012, W sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z dnia 6 lutego 2012, poz.131) w zakresie przedmiotowym, dydaktycznym i metodycznym przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Studia podyplomowe mają na celu przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności oraz kompetencji niezbędnych do podejmowania działań edukacyjnych – zwłaszcza w kontakcie ze sztuką muzyczną.

adresaci

Osoby posiadające wykształcenie na poziomie studiów I i II stopnia.

Absolwenci

Słuchacz zdobywa profesjonalne przygotowanie pedagogiczne, psychologiczne, metodyczne i merytoryczne. Posiada opanowaną metodykę realizowania obszarów edukacji muzycznej. Zna specyfikę kształcenia zintegrowanego w klasach I – III szkoły podstawowej.

Potrafi dokonać diagnozy rozwoju dziecka. Nabywa umiejętności projektowania pracy dydaktyczno-wychowawczej, do prowadzenia pracy indywidualnej i zespołowej, poznaje nowoczesne formy współpracy z rodzicami. Posiada kompetencje do rozwojowego działania na rzecz dzieci, ich nauczania i kształcenia w okresie wczesnego dzieciństwa (od 3 do 10 lat).

Zdobywa zawód nauczyciela i uzyskuje podstawowe umiejętności muzyczne w dziedzinie prowadzenia zajęć muzycznych z solistami oraz zespołami wokalnymi i instrumentalnymi. Posiada podstawowe umiejętności gry na instrumencie, poznaje podstawowe zasady z historii muzyki i poprawnej emisji głosu. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia zajęć w przedszkolu. Nabywa podstawową wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki małego dziecka.

Kwestie organizacyjne

 • 2 semestry
 • 3 semestry
 • 780 godzin dydaktycznych

Centrum Kształcenia i Psychoterapii Perspektywa

ul. Kaliska 35A
Ostrów Wielkopolski

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjecie na studia podyplomowe z ankietą osobową.
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów.
 • Kserokopia dowodu osobistego.
 • Dwie fotografie legitymacyjne.
 • Jeśli dotyczy- orzeczenie o niepełnosprawności.
 • Jeśli dotyczy- oryginał dowodu uregulowania wpisowego.
 • Inne dokumenty ustalone w zasadach rekrutacji

Sposób składania dokumentów:

 • osobiście w Sekretariacie Centrum Kształcenia i Psychoterapii Perspektywa w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Kaliska 35A pokój 18
 • lub przesłać listem poleconym na adres Uczelni