Animator i menedżer kultury

Cele studiów

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu współczesnych procesów kulturowych, form i zasad funkcjonowania instytucji kultury oraz metod zarządzania tymi instytucjami w zmieniających się uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych. Studia przeznaczone są dla pracowników placówek kultury i pracowników samorządowych odpowiedzialnych za kulturę, organizatorów imprez masowych, bibliotekarzy, nauczycieli oraz wszystkich osób zainteresowanych upowszechnianiem kultury w placówkach kulturalno-oświatowych oraz w środowisku lokalnym.

Kwestie organizacyjne

dotyczące studiów podyplomowych „Animator i menadżer kultury”

Słuchaczami mogą być absolwenci wszystkich kierunków studiów, posiadający tytuł licencjata lub magistra (albo równorzędne), którzy są zainteresowani upowszechnianiem kultury w placówkach kulturalno-oświatowych oraz w środowisku lokalnym.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów z przedmiotów określonych w planie studiów. Nie przewiduje się egzaminu końcowego ani obrony pracy dyplomowej. Ostateczny wynik studiów zostanie ustalony poprzez obliczenie średniej arytmetycznej z ocen uzyskanych z czterech egzaminów:

 • Zarys wiedzy o kulturze. Znaczenie i rozwój kultury
 • Finansowanie instytucji kultury
 • Zarządzanie personelem w instytucjach kultury
 • Ochrona dóbr kultury
 • dwa semestry
 • 172 godziny
 • 12 zjazdów (soboty i niedziele)

Centrum Kształcenia i Psychoterapii Perspektywa

ul. Kaliska 35A
Ostrów Wielkopolski

1300 zł za semestr

Promocje: instytucja, która deleguje na studia co najmniej 3 pracowników otrzyma 10 % zniżki!

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjecie na studia podyplomowe z ankietą osobową.
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów.
 • Kserokopia dowodu osobistego.
 • Dwie fotografie legitymacyjne.
 • Jeśli dotyczy- orzeczenie o niepełnosprawności.
 • Jeśli dotyczy- oryginał dowodu uregulowania wpisowego.
 • Inne dokumenty ustalone w zasadach rekrutacji

Sposób składania dokumentów:

 • osobiście w Sekretariacie Centrum Kształcenia i Psychoterapii Perspektywa w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Kaliska 35A pokój 18
 • lub przesłać listem poleconym na adres Uczelni

*Program będzie realizowany przy specjalistycznej współpracy kadry Wydziału Edukacji Muzycznej Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.