Budowanie i doskonalenie zespołu

cele

 • Stworzenie efektywnego zespołu.
 • Nauczenie członków zespołu dobrej i efektywnej współpracy.
 • Lepsze poznanie się członków zespołu.
 • Wyeliminowanie potencjalnych wrogości.
 • Zwiększenie poziomu zaufania oraz zaradności zespołu.
 • Wypracowanie zasady komunikacji w zespole.
 • Zapobieganie zachowaniom mogącym przynieść korzyść jednej osobie, ale zaszkodzić całemu zespołowi.
 • Dostarczenie uczestnikom informacji zwrotnych na temat pełnionych przez nich ról w zespole, co pozwala odkryć mocne strony i poprawić braki.
 • Określenie, na czym polega siła członków zespołu?

program

 • Ćwiczenia integrujące zespół.
 • Kultura zespołu.
 • Organizowanie zespołu i budowanie zaufania.
 • Zasady współpracy.
 • Humor w zespole i jego znaczenie.
 • Role grupowe i ich znaczenie w pracy zespołowej.
 • Komunikacja w zespole.
 • Rozwiązywanie trudności i konfliktów.
 • Rozłamy w zespole – jak im zapobiegać?
 • Rozwój kompetencji członków zespołu.
 • Zespołowe stawianie celów i ich osiąganie.
 • Zasady postępowania w przypadku rotacji członków zespołu.